• White smoke & Jewels kilim (2)
  • White smoke & Jewels kilim (3)
  • White smoke & Jewels kilim
  • White smoke & Jewels kilim (2)
  • White smoke & Jewels kilim (3)

White smoke & Jewels kilim

$9,600.00

15’5″ x 13’3″

Back